ความดูแลประกันภัยรถยนต์

ประกอบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

การป้องกันต่อบุคคลภายนอก

หุ้นส่วนผู้รองรับประกันภัยจะเข้ารับผิดชอบ ประโยชน์สินไหมทดแทนส่งมอบแก่บุคคลภายนอก ถ้าความเสียหายที่ปรากฏแก่คนภายนอกนั้น ผู้เอาประกันภัยคือกลุ่มที่จำเป็นจะต้องรับผิดยินยอมกฎหมาย ซึ่งการป้องกันในส่วนนี้จะแยกคือดังนี้ความเสียหายแก่ชีวิต กาย เหรอสุขภาพซึ่งจะป้องกันความรับผิดแก่ความบาดเจ็บ ถึงแก่กรรม เพราะคนภายนอกที่ได้รองรับความปกป้องในส่วนนี้ จะรวมทั้งบุคคลที่อยู่ภายนอกรถยนต์คันเอาประกันภัย พร้อมทั้งคนข้างนอกที่โดยสารอยู่ข้างในหรือไม่ก็กำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยจะคุ้มกันเฉพาะจำนวนรวมเงินค่าเสียหายส่วนที่มากเกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดตามกรมธรรม์ปกป้องผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) ละเว้นผู้ขับขี่รถยนต์คันนำประกันภัยรถยนต์ในช่วงเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งคู่สมรส บิดา มารดา บุตร ผู้รับจ้างในขณะปฏิบัติงานของผู้ขับขี่ความเสียหายต่อรถยนต์และทรัพย์สมบัติหุ้นส่วนประกันภัยจะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนความเสื่อมเสียแก่เงินทองคนภายนอกยินยอมความเสื่อมเสีย ที่แน่นอน แต่ว่าไม่เกินปริมาณเงินเอาประกันภัย งดเว้นเป็นทรัพย์สมบัติของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยรถยนต์ในระหว่างที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งคู่สามีภรรยา บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่

 

ความปกป้องรักษาแก่ตัวรถยนต์ของผู้เอาประกัน

ความเสียหายแก่รถยนต์การป้องกันแก่ความเสื่อมเสียแก่รถยนต์ โดยหุ้นส่วนประกันภัยจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสื่อมเสียในระยะเวลาเอาประกันภัย รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องประดับตกแต่ง หรือว่าสิ่งที่ติดปกติมีอยู่เข้ากับตัวรถยนต์ความเสียหายส่วนแรกข้อตกลงของผู้เอาประกันภัยจะเข้าร่วมรับผิดแก่ความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นตามปริมาณทรัพย์สินที่กำหนดในกรมธรรม์ เพราะกรณีที่รถคันเอาประกันภัยคือกลุ่มก่อให้เกิดความเสียหายรถยนต์สูญหายไฟไหม้การสูญหายจะรวมไปถึงการสูญหายทั้งคัน สูญหายบางส่วน สูญหายจากการลักขโมยของลูกจ้าง หรือบุคคลใดเป็นผู้ลักทรัพย์ก็ตามการเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ไม่ว่าจะคือการเผาด้วยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม

Comments are closed.